พันธกิจ / เป้าหมาย
พันธกิจ / เป้าหมาย
                                                                             พันธกิจ

๑) จัดหาและพัฒนาคุณภาพปัจจัยในการจัดการเรียนการสอน
๒) ส่งเสริมกระบวนการการเรียนรู้ตลอดชีวิต
๓) ส่งเสริมและพัฒนาให้สถานศึกษาและคณะกรรมการสถานศึกษามีความเข้มแข็ง
     สามารถเข้ามามีส่วนร่วมในการจัดการศึกษาของสถานศึกษาได้อย่างแท้จริง
๔) ส่งเสริมและพัฒนาให้ผู้เรียนมีคุณลักษณะอันพึงประสงค์
๕) ส่งเสริมและพัฒนาความภูมิใจในท้องถิ่นและสังคมแบบอาเซียน


 
                                                              จุดมุ่งหมายเพื่อการพัฒนา

๑) ครูมีคุณภาพ                     
๒) สถานศึกศึกษามีกระบวนการเรียนการสอนที่ทำให้ผู้เรียนเกิดการเรียนรู้ตลอดชีวิต            
๓) สถานศึกษามีสื่อการเรียนการสอนที่มีคุณภาพเพียงพอการการจัดการเรียนการสอน
     และสถานศึกษามีแหล่งเรียนรู้ที่เพียงพอต่อการการจัดการศึกษา
๔) สถานศึกษาและคณะกรรมการสถานศึกษามีความเข้มแข็ง              
๕) ผู้เรียนมีคุณภาพ                          
๖) ผู้เรียนมีพฤติกรรมที่เหมาะสม                   
๗) นักเรียนมีความภูมิใจในท้องถิ่นและอาเซียน